Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005.

Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005.

06. novembar 2007. - 15. januar 2008.

Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005.

Izložba u Muzeju primenjene umetnosti
6. novembar 2007 – 15. januar 2008.

Autor izložbe i kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu MPU

Autor postavke izložbe: mr Ivan Kucina, d.i.a.
Grafički dizajn kataloga: Tatjana Stratimirović, d.i.a.
Izložba Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005. ima za cilj da korpus savremene srpske arhitekture nastale u poslednjim decenijama XX veka, na prelazu epoha, postavi i razmatra u ravni akademske opservacije i istoriografskog istraživanja i u tom kontekstu je predstavi stručnoj i kulturnoj javnosti.
………
Sagledavanje arhitekture u Srbiji u intervalu od 1980. do 2005. jeste pokušaj konstatovanja i tumačenja višestrukih relacija – paralela i kontrasta unutar arhitekture kao fenomena, kao i uspostavljanje paralela i kontrasta sa evropskim i svetskim arhitektonskim tokovima. Linije povezivanja arhitektonskih uticaja i tokova su brojne i zasnovane su na raznolikosti i sličnosti, protivurečnosti i složenosti. Prelomnu hronološku i problemsku granicu postavili smo u odnosu na 1989, kao godinu rušenja Berlinskog zida i nastanka brojnih paradoksa koji su proistekli iz ovog istorijskog događaja.
……….
Arhitektonski milje koji se u Srbiji formirao u toku osamdesetih i devedesetih godina XX veka pokazuje strukturu izuzetne složenosti. Najprirodnije sagledavanje arhitekture ovog perioda može se postaviti u okviru celina ograničenih decenijskom podelom – za osamdesete godine je karakteristično otvaranje prema svetu i promocija postmodernih ideja, devedesete godine su u znaku haosa, konfuzije i kontradiktornosti. Uočava se – pre svega kroz razvoj Beograda, jer većina objekata je tu izgrađena – kompleksnost, višeslojnost, kontradiktornost i dihotomija arhitekture. Kako je nastajala u vrlo nepovoljnim tranzicijskim društveno-istorijskim okolnostima, ona odslikava kulturnu i civilizacijsku „alhemiju“ srpsko-beogradske sredine, svojevrsnu „demokratizaciju“, optimizam i otvorenost kulturne scene tokom osamdesetih godina i krah civilizacijskih vrednosti i normi, destruktivnost i civilizacijsko iskliznuće koje se dogodilo tokom devedesetih godina.

Istoriografski, studijski karakter izložbe Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980 – 2005 za relevantnu eksplikaciju je zahtevao prethodno istraživanje, bazirano na proučavanju izvora i literature, kao i aktivnu komunikaciju sa arhitektima. Tokom pripreme izložbe razmatrani su svi vidovi arhitektonskog rada – realizovani objekti, projekti, urbanističke studije, publikacije, alternativni vidovi delovanja, izložbe, manifesti, konkursi. Uprkos različitim mogućnostima predstavljanja, opredelili smo se za hronološki tok, ali ne za jedan određen istorijsko-umetnički period, nego je to, zapravo, vreme u kojem su date različite interpretacije arhitekture.
……
Predstavljanje savremene arhitekture nailazi na mnoge teškoće, od kojih – izbor iz velikog spektra dela, pojava i ličnosti – nije najmanja. U ovom smislu, nemoguće je sve obuhvatiti, pošto svaka decenija donosi novu grupu talentovanih arhitekata, dok su prethodne generacije još uvek aktivne i na vrhuncu svoje zrelosti. Najviše prostora na ovoj izložbi su dobili predstavnici generacije koja je na arhitektonsku scenu stupila osamdesetih godina XX veka i čija dela ukazuju na odnos suprotnosti i kontinuiteta sa modernom.
……

U postavci izložbe prezentovano je pedeset sedam radova na četrdeset šest panela. Ograničenja su delimično nametnuta prostorom i sredstvima, ali su prouzrokovana i metodološkim razlozima, jer mislimo da izabrana dela sublimiraju ideje i težnje vremena u kome su nastala, a u nekim slučajevima ih i prevazilaze. Kriterijumi izbora su bili vrednosni i tipološki ili fenomenološki. Nastojali smo da izloženi materijal plasiramo tako što bi se, na jedan intrigantni način, istakla dvoznačnost arhitekture koja je nastajala u ovim konfliktnim vremenima.

Tom cilju je potčinjena i koncepcija kataloga kao publikacije koja će relevantno dokumentovati materiju i poslužiti za dalja istraživanja i sinteze, koje će neminovno uslediti u budućnosti. Kompozicija kataloga sastoji se iz tri celine: studijskog teksta, kataloškog dela sa ilustracijama i dokumenata. Prva celina u vidu tekstualne studije ima tri poglavlja. U prvom poglavlju, vraćamo se u sedamdesete godine gde su koreni razvoja arhitekture iz naznačenog perioda. U kratkom osvrtu dajemo prikaz svetske i analizu domaće arhitektonske scene. Drugo poglavlje smo posvetili osamdesetim godinama koje su najrelevantnije sa stanovišta programskog i teorijskog diskursa u formiranju nove, postmoderne i kasnomoderne arhitekture. Osim analize konkretnih dela, posebno smo naglasili značaj avangardnog delovanja grupe „MEČ“ i fenomen konkursne generacije. Treće poglavlje obuhvata period od 1990. do 2005. u kojem se javljaju najveći paradoksi savremene srpske arhitekture, ali su realizovane i neke od antologijskih građevina. U ovom poglavlju je prikazano i nekoliko objekata nastalih posle 2005, jer smo smatrali da su nosioci nagoveštaja novih mogućnosti i očekivanja.

Radi upotpunjavanja slike celokupnog posmatranog perioda, na prelomu XX i XXI veka u arhitekturi Srbije, u odeljku Dokumenta navedena je hronologija svih relevantnih dela.

Ljiljana Miletić Abramović

(Insert iz predgovora u katalogu izložbe „Paralele i kontrasti – srpska arhitektura 1980-2005“)