Izgrađeno okruženje: alternativni vodič za Japan

Izgrađeno okruženje: alternativni vodič za Japan


Gostujuća izložba

10 - 28. maj 2022.

PREDAVANJE „ALTERNATIVNI2 VODIČ KROZ JAPANSKU GRAĐENU SREDINU”

U okviru izložbe „Izgrađeno okruženje: Alternativni vodič za Japan“ (10. 05. 2022 – 29. 05. 2022) u saradnji sa Japanskom ambasadom u Republici Srbiji, Japanskom fondacijom i MPU, najavljujemo predavanje: „Alternativni2 vodič kroz japansku građenu sredinu“ (na srpskom i engleskom jeziku)

Gostujući predavač: dr Ivan Filipović, asistent sa doktoratom, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Datum: 20. maj 2022. godine (petak), 12:00-13:00

Lokacija: Muzej primenjene umetnosti

 

Alternativni2 vodič kroz japansku građenu sredinu

Razumevanje pojma građene sredine je neraskidivo povezano sa elementima koji su u njega ugrađeni (priroda, kultura, ekologija, ekonomija, itd). Za istraživanje ovog fenomena neophodno je posebnu pažnju posvetiti i kontekstualnim (socijalnim, tehnološkim, političkim) i vremenskim odrednicama (međuuticaj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti). Specifičnost japanske građene sredine, njeno sagledavanje i interpretacija predstavlja izazov, upravo zbog njene kompleksnosti, protivrečnosti i naglašene (samoproklamovane) posebnosti. Bilo koja pojava u Japanu se može posmatrati na dva načina: „spolja“ i/ili „iznutra“. Predavanje „Alternativni2 vodič kroz japansku građenu sredinu“ je zamišljeno kao pogled „spolja“. Pogledom sa strane, fokusiranim na prostor, izmeštenim iz konteksta u kome su pojave nastale, moguće je otkriti složene strukture koje japansku arhitekturu, urbanizam i građenu sredinu obeležavaju kao posebnu.

Biografija

Dr Ivan Filipović je obrazovanje stekao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (osnovne i master studije) i Fakultetu nauke i tehnologije Univerziteta Keio u Tokiju (doktorske studije). Zaposlen na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu gde je ko-osnivač istraživačke jedinice LAB 10: Arhitektonski identiteti: Japan. Bavi se istraživanjem uticaja tipologije ambasada na građenu sredinu i njene korisnike. Kombinacija prethodnog formalnog obrazovanja iz arhitekture i urbanizma, kao i profesionalnog angažmana daju mu jedinstvenu perspektivu koju koristi za dalja multidisciplinarna istraživanja.

Kontakt: ivan.filipovic@arh.bg.ac.rs