ЈОВАНА НИКОЛИЋ
Независни истраживач, Београд, Србија
joa1nikol@yahoo.co.uk

КОСТИМ НА ФОТОГРАФИЈАМА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ ОБРЕНОВИЋ У ФУНКЦИЈИ ВИЗУЕЛНЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КРАЉИЧИНОГ ТЕЛА
DRESS IN THE PHOTOS OF QUEEN NATALIJA OBRENOVIĆ IN THE SERVICE OF THE VISUAL REPRESENTATION OF THE QUEEN`S BODY

Зборник 12/2016 (Музеј примењене уметности), страна 27-35

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
7.05:391.2(497.11)”18”

Апстракт:
Рад се бави костимом кнегиње, а потом и краљице Наталије Обреновић и истражује начине репрезентовања краљичног тела у визуелној култури Србије друге половине XIX века. Рад ће се базирати на фотографској грађи. Краљица Наталија била је модна икона свог времена и, попут владарки европских дворова, посвећивала је посебну пажњу костиму којим је представљала своје владарско тело. Мода на двору је у другој половини XIX века била одраз политике, али и личног укуса. Краљица Наталија је увела праву модну револуцију јер је уместо два начина одевања, за приватну и јавну сферу, бирала костим за сваку своју улогу, а играла их је много. Међу фото-документима издвојиће се они примери који указују на креирање ових улога – фаталне жене, супруге, мајке, краљице, модне иконе.


Кроз костим, краљичино тело постаје симбол. Мода је била један од начина којим су владарке доказивале сопствену бесмртност. Одевање је припадало вешто испланираном ритуалу приказивања лепоте, а лепота је означавала здравље, виталност, снагу и на крају, бесмртност, како владарке, тако и династије и државе. Анализом костима краљице Наталије долази се до закључка да је владарка активно учестовала у креирању порука које одевање преноси, као и стварању моћног симбола краљичиног тела.

Кључне речи:
краљица Наталија Обреновић, костим, мода, репрезентација, краљичино тело

Summary:
Queen Natalija (Natalie of Serbia) was a fashion icon of her time and similarly to women rulers at European courts, she paid special attention to the dress that was meant to represent her sovereign body. The fashion at the court in the second half of the 19th century reflected both politics and personal tastes. Through dress, the Queen's body was turned into a symbol.

Queen Natalija expanded the scope of costume's influence: she carried out a genuine fashion revolution by tailoring costume for each of her roles, which she had many, instead of sticking to two dress styles: for private and public spheres. Among photographic documents we can find examples that show her various identities: a femme fatale, a wife, a mother, a Serbian woman, a fashion icon. We can see her as a young woman flirting with the beholder in a dress tailored with the idea of emphasizing her feminine attributes and eroticism, but we can also see her as a lady who seduces by hiding the body under the folds of lace, which suggest more than they reveal. In the private sphere, the Queen was shown as a modest and balanced woman dressed in simple and practical clothing, alluding to women's intellectual side, in response to the eroticization that occurred in public life. The role of a mother was another important sphere because the family was considered to be a nucleus in the 19th century and the royal family was supposed to be an ideal to be striven for by all citizens. Finally, we can see the Queen in the folk dress, which she used to emphasize her commitment to the country, its history, tradition and culture.

Despite the many identities placed before Queen Natalija, she managed to appear dignified. In the medium of photography, Queen Natalija can be seen as a modern woman who both consumed and dictated the fashion of her time.

Овде можете преузети PDF чланка (476 KB)