ГОРАН М. БАБИЋ
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, Библиотека старих и ретких књига, Београд, Србија
gary@arh.bg.ac.rs
НЕБОЈША М. АНТЕШЕВИЋ
Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју уметности, Београд, Србија
ant.nebojsa@gmail.com

ЧАСОПИС ЦРТЕЖИ (1956-1965): значај за афирмацију ликовног изражавања код наставника и студената Архитектонског факултета Универзитета у Београду
JOURNAL CRTEŽI – DRAWINGS (1956 – 1965): The Significance of Affirmation of Artistic Expression among the Teachers and Students of the Faculty of Architecture of the University in Belgrade

Зборник 15/2019 (Музеј примењене уметности), страна 46-56

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
050ЦРТЕЖИ(497.11)"1956/1965"

Апстракт:
У раду се истражује настанак и начин уређивања часописа Цртежи, основаног 1956. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, који је, као посебна ликовна едиција, касније придружен Зборнику Архитектонског факултета. Током деценије излажења, у периоду од 1956. до 1965. године, објављено је десет бројева овог јединственог ликовног издања. Часопис је настао на иницијативу професора Александра Дерока и три млађа сарадника, Бранислава Миленковића, Зорана Петровића и Ђорђа Петровића. Они су уједно били и оснивачи Цртачког клуба, из кога се ширила идеја о улози и значају цртежа у ширем архитектонском и ликовном стваралаштву. Овом „квартету” придружио се већи број наставника факултета, међу којима и сликари са предмета Слободно цртање и Акварелисање, употпунивши својим прилозима концепцију и садржај издања. Када су у часопис уврштени и радови студената, Факултет је едицију Цртежи прогласио за редовно институционално издање. На основу идејног одређења едиције, ауторима је дата слобода у одабиру радова, рачунајући на њихов етички однос према раду (стваралаштву) и на квалитет приложених радова. Указујући на присуство различитих уметничких сензибилитета и ликовних израза, у раду су представљене поетике шест најзаступљенијих аутора међу архитектима.

Кључне речи:
Александар Дероко, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ликовно изражавање, слободноручни цртеж, часопис Цртежи

Summary:
This paper examines the origin and the way of editing the journal “Crteži – Drawings”, founded in 1956 at the Faculty of Architecture, University of Belgrade, which, as a special fine art edition, was later added to the Annual of the Faculty of Architecture. During the decade between 1956 and 1965, ten issues of this unique artistic edition were published. The volume “Crteži – Drawings” was created on the initiative of Professor Aleksandar Deroko and three younger associates, Branislav Milenković, Zoran Petrović and Đorđe Petrović. They were also the founders of 'The Drawing Club', which influentially spreaded the ideas about the role and significance of drawings in wider architectural and artistic creation. This quartet was joined by a number of faculty teachers, including painters from the subjects Free Drawing and Watercolor, who complemented the concepts and contents of the editions with their contributions. When the publication included students' works, the Faculty declared the edition “Crteži – Drawings” a regular institutional edition. Based on the conceptual determination of this edition, authors were given freedom to choose the works, counting on their ethical attitude towards creativity and on the quality of the attached works. Pointing to the presence of various artistic sensibilities and visual expressions, the poetics of the six most represented authors among the architects is presented in this paper.

Овде можете преузети PDF чланка (635 KB)