АНИЦА ТУЦАКОВ
“Anonymous Said:”, Београд, Србија

ГОБЛЕНИ КАО СЛИКЕ ПРЕГОВОРА У ИЗГРАДЊИ РОДНОГ И КЛАСНОГ ИДЕНТИТЕТА
GOBELINS AS NEGOTIATING PICTURES OF THE GENDER AND CLASS IDENTITY CONSTRUCTION

Зборник 16/2020 (Музеј примењене уметности), страна 48-56

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
746.3(497.1)˝1963/1992˝

Апстракт:
Разумевање дуговечног присуства Вилерових гоблена у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији подразумева њихово сагледавање као друштвеног, али и предметног феномена. Рад се заснива на презентацији и тумачењу друштвених и културолошких процеса који су довели до велике популарности ових гоблена у наведеној држави, као псеудоисторијских украсних објеката, који су у једном тренутку били значајни са становишта демократског нивелисања националних култура на простору СФРЈ, али који су свакако занимљиви и из угла континуиране праксе преузимања процеђених културних матрица Mittel Europe. У тексту се разматрају аспекти трговине колективно произвођених слика на основу индустријски изведених шаблона, историјат фабрике Јакоба Вилера, те фактографско-контекстуални историјски подаци који се односе и на наше подручје. Гоблен се сагледава и као начин успостављања веза са потрошачким друштвом, до његових захтевнијих аспеката који се крећу правцем експлоатације двоструке поетике слике постављене између изворне операције стварања оригиналног уметничког дела и његове касније експлоатације и реинтерпретације у форми индустријских шаблона за гоблен, односно транспоновања изворних уметничких пракси у друштвено трговање сличностима. Рад доноси и идентификацију избора оригиналних слика и тема имитације раскошних пасторалних сцена и удаљених призора, што такође чини важан материјал за разумевање недовршених друштвених и културних процеса у СФРЈ.

Кључне речи:
гоблен, експлоатација уметничког дела, родни и класни идентитет, индустријски произведене слике, друштвено преговарање, вредност свакодневне активности

Summary:
To understand longevity of Wiehler's Gobelins in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia one needs to treat them as specific social artefacts. This text is based on the presentation and interpretation of social and cultural processes that influenced great popularity of Wiehler's Gobelins in this country, seen as pseudo historical decorative objects that for a period of time represented a significant instrument for democratic levelling of different national cultures. At the same time, these needlecraft products are also valuable for understanding the continuing practice of Mittel Europe's uncritical cultural models' import. Gobelins, as construction instruments of gender and class identity, are discussed as industrially manufactured patterns and products that enabled members of our society to make their first steps towards consumerist society. The history of Jakob Wiehler's factory is also presented in this paper, as well as further interpretation of twofold poetic exploitation of the original works of art and their reinterpretation in the form of industrially manufactured Gobelins' patterns – the problem of transposing the original works of art into the socially available goods. This paper further identifies the main motives for such a process and considers the issue of imitating the luxurious objects with massive frames and dominating pastoral scenes.

Овде можете преузети PDF чланка (302 KB)