НЕВЕНА ПОПОВИЋ
Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Факултет уметности, Одсек ликовних уметности
nevena.popovic@pr.ac.rs

БИБЛИОФИЛСКО ИЗДАЊЕ ПОЕМЕ ЈАМА: анализа уметничке књиге
BIBLIOPHILE EDITION OF THE POEM THE PIT: Analysis of the Art Book

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 103-107

Категорија чланка: кратко или претходно саопштење

УДК:
75.071.1 Јовановић М.
090.1
COBISS.SR-ID 54003465

Апстракт:
У раду ће бити представљено библиофилско издање Јаме Ивана Горана Ковачића из 1964. године. Четрнаестогодишњи Миленко Јовановић (1948) годину дана је радио на припреми књиге у Дому пионира, осмишљавајући цртеже и припремајући линорезе за штампу, под менторством академске сликарке Иванке Лукић Шотре. Библиофилско издање поеме Јама је књига штампана техником високе штампе у тиражу од десет примерака. Књига је формата 43 x 43 cm, тврдог платненог повеза са златотиском на насловној страни. У реализацији књиге учествовала је Ликовна академија у Београду, где су током маја 1964. године линорези штампани на папиру из ролне, а странице су затим савијане наизменично како би се обликовала књига. Табле линореза су формата 36 x 36 cm и укупно их је 36. Први примерак књиге поклоњен је 1964. године Јосипу Брозу Титу за његов рођендан. Исте године основан је Дечји октобарски салон примењене уметности у организацији Музеја примењене уметности у Београду, где је међу изложеним дечјим остварењима била и ова књига. У писаном раду биће анализиране уметничке вредности овог дела, али и друштвене околности и педагошки утицаји који су допринели његовом стварању.

Кључне речи:
Дом пионира, Миленко Јовановић, Иванка Лукић Шотра, примењена графика, Дечји октобарски салон

Summary:
This paper presents the bibliophilic edition of the poem The Pit written by Ivan Goran Kovačić in 1943 and illustrated by fourteen-year-old Milenko Jovanović in 1964. For a year, Milenko worked in the House of Pioneers, preparing drawings and linocuts, under the mentorship of the academic painter Ivanka Lukić Šotra. The bibliophilic edition of the poem The Pit is a book printed using relief printmaking technique (linocut). The book is 43 x 43 cm in size. It has a hard canvas binding with a golden embossing on its title page. The Academy of Fine Arts in Belgrade participated in the realisation of the book. There, during May 1964, linocuts were printed on paper roll in ten copies. The pages were folded alternately in order to shape the book. The linocut boards were 36 x 36 cm in size and there was a total of 36. The first copy of the book was given to Josip Broz Tito for his birthday in 1964. In the same year, the Children's October Salon of Applied Arts was founded, organised by the Museum of Applied Art in Belgrade, where this book was among the exhibited children's artworks.

Овде можете преузети PDF чланка (168 KB)