АНА КНЕЖЕВИЋ
Независна истраживачица, Београд, Србија
a.knezevic@mau.rs

ЛУТAЊE КAO ПРEДУСЛOВ ИСТРAЖИВAЊA: Кaбинeти чудeсa у свeту умeтнoсти, Милeна Јoкaнoвић, Цeнтaр зa музeoлoгиjу и хeритoлoгиjу Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, 2021.

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 129-130

Категорија чланка: приказ

УДК:
069.01(091)(049.32)
7.074(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (904 KB)