БРАНИСЛАВ ЦВЕТКОВИЋ
историчар уметности, Завичајни музеј Јагодина

РЕЛИКВИЈАР ДЕСПОТИЦЕ БАРБАРЕ ФРАНКОПАН БРАНКОВИЋ
Прилог проучавању

RELIQUARY OF DESPOTISSA BARBARA FRANKOPAN BRANKOVIC
Contribution to the Study

Зборник 8/2012 (Музеј примењене уметности), страна 23-36

УДК:
739(497.5)”14” ; 27-526.6(497.5)”14”
ИД 195687692

Апстракт:
Раскошни реликвијар, данас у ризници фрањевачког самостана на Трсату, а некадa у поседу српске деспотице Барбаре Франкопан Бранковић израђен је у облику гране од позлаћених сребрних цеви на којима су натуралистички дати цветови, листови и трнови. Носачи моштију различитих облика и величина имају натписе, украшени су биљним и геометријским мотивима у комбинованој техници ливења, искуцавања и филиграна, док средњи део реликвијара заузимају један пекторални крст и два енколпиона с моштима, украшена још и бисерјем, драгим и полудрагим камењем. Како су у старијој литератури поједини натписи били нерашчитани или погрешно прочитани, а порекло замисли и датовање остали неутврђени, реликвијар је изнова истраживан током 2011. године. Чланак даје реконструкцију првобитног распореда носача моштију, димензије за сва тридесет два очувана и доноси нова, исправна читања за тридесет осам натписа на старосрпском и грчком језику, док су грађи као тридесет девети и четрдесети додати и они са сада изгубљених носача, забележени у изворима и фото-документацији. Палеографска анализа показује да су натписи на носачима моштију рад петорице гравера врло различитог рукописа.

Кључне речи:
Барбара Франкопан, Бранковићи, мошти, реликвијар, Трсат

Summary:
Lavish reliquary, formerly owned by Despotissa Barbara Frankopan Brankovic, presently in the Treasury of Franciscan Monastery in Trsat near Rijeka, has rarely been of any interest to the researchers. This unique cult object is formed in the shape of symbolic branch made of silver gilded tubes with naturalistically crafted flowers, leaves and thorns. It consists of cast larger and smaller fragments of relics on frames, marked with inscriptions and decorated with filigree, and three encolpia on the middle axes also with relics, decorated with pearls, precious and semi-precious stones.

As the inscriptions had not been read or had been read incorrectly in older literature, not shading any light on the origin of the idea and the period of creation, a new research lasting several days was conducted during 2011. Following a close analysis of the reliquary, thirty eight inscriptions in Old Serbian and Greek languages were found, and the inscriptions from the lost frames, recorded in the sources and photo documentation, were added as thirty ninth and fortieth. The paper gives an analysis of the reliquary, reconstruction of the original organization of the relics (based on the old photographs and descriptions from 1648), copy of all inscriptions and formats of thirty – two preserved frames. New readings provide correction to all previous editions and this is the first time that all inscriptions on the existing frames have been read, including not so visible inscription on the rim of the panaghiarion.

Paleographic analysis has shown that five different engravers have been engraving the inscriptions. The first craftsman has done the engraving on the back of the panaghiarion (No. 15) and the holy relics frame (No. 30). The second has done the most of engraving (No. 1-5, 8, 9, 11, 13, 18, 19, 22-29, 33-38, 40) and engraving on the rim of the panaghiarion (No. 15). The third has done the engraving on the frames No. 6, 7, 31 and 39, the fourth on the frames No. 20 and 32, while the fifth has done engraving in Greek on the frame No. 14.

Although it is a view in historiography that the reliquary got its present shape after the holy relics had been taken to the West, iconographic analogies with the motif of elliptical vines on the reliquaries and icons with the themes of celebrating the Holy Mother, being present in Eastern cult practice and art since the middle of the 15th century, point to this direction for the further research of the reliquary of Despotissa Barbara.

Овде можете преузети PDF чланка (1.5 MB)