ZLATA VUKSANOVIĆ-MACURA
samostalni istraživač, Beograd

„PRESTONICA KARAĐORĐEVIĆA“: Emil Hope i Oto Šental na konkursu za Generalni plan Beograda
”ROYAL CAPITAL OF THE KARAĐORĐEVIĆ DYNASTY”: Emil Hoppe and Otto Schönthal for the Master Plan of Belgrade Competition

Zbornik 9/2013 (Muzej primenjene umetnosti), strana 103-115

UDK:
711.4(497.11)"1923"
ид 203981580

Apstrakt:
Međunarodni konkurs sproveden od avgusta 1921. do marta 1922. godine kao osnova za izradu Generalnog plana Beograda, koji je usvojen 1923. i odobren 1924, često se pominje u tekstovima koji se bave razvojem Beograda u XX veku. Uprkos tome, malo je pisano o konkursnim radovima i njihovim autorima. Tome je doprinela i činjenica da najveći deo crteža konkursnih projekata nije sačuvan i da su tekstualna objašnjenja pretežno napisana na francuskom i nemačkom jeziku. Ovaj članak prikazuje jedan od nagrađenih konkursnih projekata, koji je imao moto „Prestonica Karađorđevića“, a čiji su autori bili bečki arhitekti Emil Hope (Emil Hoppe, 1876–1957) i Oto Šental (Otto Schönthal, 1878–1961). U njemu se analiziraju originalno tekstualno obrazloženje i jedan do sada skoro nepoznat crtež ovog projekta. Kroz analizu Hopeovog i Šentalovog konkursnog rada i prikaz profesionalnog angažovanja ove dvojice arhitekata u Beogradu rasvetljavaju se neke od važnih nepoznanica i posledičnih pretpostavki o samom međunarodnom konkursu, konkursnim projektima i njihovim autorima. Koristeći zaboravljene i malo poznate izvore iz inostranih i domaćih izvora, ovaj članak doprinosi produbljivanju znanja o urbanističkom i arhitektonskom razvoju međuratnog Beograda i trasira put budućim istraživanjima u ovoj oblasti.

Ključne reči:
Beograd, istorija, međunarodni urbanistički konkurs, urbanističko planiranje, Generalni plan Beograda 1923.

Summary:
International competition held between August 1921 and March 1922, fundamental for designing the Master Plan of Belgrade, accepted in 1923 and approved in 1924, has been frequently mentioned in texts on development of Belgrade in the 20th century. However, it has not been written enough about the competition entries and their authors. This is due to the fact that most of the drawings of competition projects have not been preserved and that textual explanations have mostly been written in French or German. This paper describes one of the awarded projects, with a motto “Royal Capital of the Karađorđević Dynasty“, submitted by two architects from Vienna, Emil Hoppe (1876–1957) and Otto Schönthal (1878–1961). It analyses the original textual explanation and almost unknown drawing of their project. Through the analysis of Hoppe's and Schönthal's competition project and the review of the architects' professional engagement in Belgrade, we shed some light on some important unknown facts and consequent assumptions about international competition itself, competition projects and their authors. Consulting forgotten and little known international and Serbian sources, this paper contributes to the better understanding of urban and architectural development of Belgrade between two world wars and paves the way for future research in this field.

Ovde možete preuzeti PDF članka (666 KB)