БОЈАНА СПАСИЋ
историчар уметности, Београд

СТРИП-СТВАРАЛАШТВО АЛЕКСАНДРА ХЕЦЛА
COMIC BOOK OEUVRE OF ALEKSANDAR HECL

Зборник 8/2012 (Музеј примењене уметности), страна 99-108

УДК:
741.5.071.1 Хецл А.
ИД 195692044

Апстракт:
Рад се бави стрип-стваралаштвом Александра Хецла (1926–1991), илустратора, стрип-ствараоца и сликара који је остао непознат званичним академским круговима. Из опуса који броји преко триста илустрација, неколико стотина скица, цртежа и слика, стрипови су издвојени због вредности и графичке посебности коју уживају на домаћој стрип-сцени. Стрипови су били и почетна тачка за откривање целокупног Хецловог опуса.

Применом културолошког и иконолошког метода, анализиран је доступни материјал и извршена је подела Хецловог опуса на рани и позни период. Истраживање је имало за циљ да укаже на значај и вредност, како стрипова, тако и целокупног уметничког стваралаштва Александра Хецла, посебно на његов цртачки поступак; да рехабилитује опус овог уметника коме је 1991, постхумно, додељена УЛУПУДС-ова награда за животно дело.

У раду је дат хронолошки преглед свих Хецлових стрипова, насталих у периоду од 1956. до 1984 године, уз ликовну и идеолошку анализу појединих остварења, разматрање њиховог места на домаћој стрип-сцени и значаја који су имали за њен развој. Осим тога размотрен је и утицај целокупног Хецловог стваралаштва на млађе генерације стрип-цртача и илустратора.

У ширем контексту, бављење Хецловим стваралаштвом развија свест о стрипу као значајној уметничкој категорији и о потреби његовог интегрисања и проучавања у оквиру општих историјско-уметничких токова.

Кључне речи:
Александар Хецл, стилизација, стрип, цртеж

Summary:
This paper explores comic book oeuvre of Aleksandar – Šaca Hecl (1926-1991), an illustrator, comic book artist and painter. Painting and visual arts have been Hecl's field of work for fifty years and he drew over three hundred illustrations for books, magazines, school text books, twenty comic books and hundreds of sketches and oil paintings. The emphasis is on comic books, which have been a starting point for discovering Hecl's oeuvre, due to their value and graphic uniqueness on national comic book scene.

Hecl's work that could have been accessed has been analyzed applying cultural and iconological method and has been divided into early period and later period. A specific drawing technique and gradual development of style towards more free drawing, stylized form and more free treatment of basic comic book elements are common characteristics of these two periods. Stylistically, Hecl's comic books follow the maintrends on the national comic book scene; in his later work he has been one of the heralds of a new comic book graphic style and his drawing technique has had a direct impact on younger artists.

Hecl's comic books, especially those from his later period, represent an important segment in the transition of domestic comic book from classical realism to new modern form. He was one of the most outstanding realists, but also one of the doyens of a new comic book technique of the 1970s and 1980s. His comic book oeuvre has yet to be analyzed thoroughly.

In a broader sense context, analyzing Hecl's work helps to develop understanding of comic book as an important art category and also of a need of its integration into and studying of in the framework of general historical and artistic tendencies.

Овде можете преузети PDF чланка (1.2 MB)